جستجو:

نامنام اداره کلشماره تلفنشماره اتاق
بهنام ساعیاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23606728
فرحناز ولی زادهاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23606728
مصطفی برزگراداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23062737
حمید وطن پرستاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23912737
مهدی شاه حسینیاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری22188736
حسین بازداراداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23562736
محمد امین همتاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23913734
سجاد خلیلیاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23673734
مریم زارعاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری22080734
سید جواد حسینیاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23672732
محمد رضا وهاب نژاد املشیاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23452732
مرتضی شاه میرزاییاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری22958730
سعید علیزادهاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23724730
فروغ کشوریاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23780735
عاطفه عامل گنابادیاداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری23541735
فکس اداره کل اداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری88945908
فاطمه عباس نژاداداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک22514815
ريحانه فهيمي اداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی22388 805
ركسانا نصري نظيفاداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک22515815
وحيد سعيدي اداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی24227 806
سعيد يوسفي اداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی23658 806
لطف اله تشكربان جهرمياداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی23074 806
بهناز كاشاني اداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی24053 806
فريبا شاهبداغلواداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی23914 811
سپيده خطيبياداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی24153 811
پريوش بهمنیاداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی24248824/823
احمد نويد اداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی23678 808
مازيار زند اداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی22398 808
علي خواجویاداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی23911826/825
رامش زرواني اداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی22589 808
فكس اداره كل اداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی88937035
قادر شادی ونداداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی24247826/825
حميدرضا سيدجعفري اداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار22462 834/835
سيامك جعفریاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها88903278205
احمد رنجبراداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها88903278205
مهران سعیدیاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها84183108204
محراب ظریفاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها84184112204
مريم سرائیاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها84184135203
زهرا فراهانیاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها84184881203
يگانه امینیاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها841849335/206
حسن زمانيان يزدياداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار23659 833
شاهد شعله کاراداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها841832875/206
بابک یوسف پوراداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها23907827
افسانه سهرابیاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها23909827
روبینا زاروکیاناداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها23917827
كرم اله رومي پوراداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار24005833
اصغر چالاكياداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار23523832
نجمه صادقي اداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار22611 833
محمدعلي علايي اداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار22389 831
عليرضا درخشاني اداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار22195 830
نادر جاويدپور اداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار24267 833
مهدي اسماعيلي اداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار23186 830
كبري محمدياناداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار22462 834/835
فكس اداره كل اداره کل اجرای سیاستهای اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار88943009
علي فخاري اداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک24758 815
مجيد رضايي اداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک23916 815
سمانه حجت الاسلامیاداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک22441 815
مجید صفری کیشاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها24805801
خدیجه علی پناهیاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها22361801
داود رسولی فراداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها24804801
زهرا وطن دوستاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها24805801
شهرام محمودیاناداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها24803803
بهاره بستروناداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها23686803
مریم شاکریاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها24802803
الهام آقاجانیاداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها23686803
مهديه زكي زادهاداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک22441815
عليرضا رسولياداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک22528815
فريبا اله يارياداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک23012815
منصور نورانياداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک24765812
محمد شجاعي نيااداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک24762812
نگين حجازیاداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک23921815
نازیلا عاکفیاناداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک23404739
فرزانه اسماعیلیاداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک23908815
محمد مهدی رحمتیستاد معاونت225601409
محسن خجسته مهرستاد معاونت23404739
امیررضا شاه محمد نیااداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی22358820
مریم علي نژادخدمات اداری معاونت24447818
سجاد محمدي پورخدمات اداری معاونت23919813
الهام رشيديانخدمات اداری معاونت24447818
فاطمه سميعياداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک24759815
بهزاد وحدتخدمات اداری معاونت23919813
ثريا پيشقدمخدمات اداری معاونت22692818
ناديا ابطحياداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی2358-9820/819
زينب كرمياداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی23461821
زهرا زهرائياناداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی24251821
علي قرباني شيراناداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی24585822
رامين اسکوییاداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی24011822
مجيد سلمان پوراداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی23638824/823
مسعود زارعیاداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی23197824/823
آبدارخانه طبقه 8 نداردخدمات اداری معاونت23153-
فكس دبيرخانه نداردخدمات اداری معاونت88941563818
فكس دفتر معاونت نداردستاد معاونت889412971409
فكس اداره كل ندارداداره کل مدیریت بودجه، منابع و ارزیابی طرحها88905668-